پیشنهادات ویژه

اخذ پذیرش قطعی در رشته های پزشکی از دانشگاههای مورد تایید ایران در کشورهای ذیل

ترکیه

اسپانیا

ایتالیا